jump to navigation

تنهایی هم چیز مزخرفیست ژانویه 26, 2009

Posted by chicagonameh in زندگی روزمره.
3 comments

تنهایی هم چیز مزخرفیست. نه بخاطر اینکه تنهایی بلکه به خاطر اینکه بعد از یک مدتی شروع می کند به عوض کردن آدمی که هستی. یواش یواش آرام آرام با سماجت یک موریانه وارد ارکان وجودت می شود و ذره ذره ستونهای شخصیتت را می خورد. تا یک روز می بینی که عوض شدی. اینجا این بدی بزرگ را دارد که تنهایی بوفور یافت می شود. بخصوص وقتی که همرنگ جماعت نیستی!

Samuel Barber: Agnus Dei ژانویه 5, 2009

Posted by chicagonameh in Uncategorized.
add a comment

گوش کنید!

http://www.youtube.com/watch?v=a1gmgPFt_ww&NR=1